ESİP-ELEKTRONİK SEKTÖRÜ İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU MUTABAKAT BELGESİ

 

PLATFORMUN ADI:

ASO, ISO ve TESİD tarafından kurulan bu iş birliği platformunun adı:

Elektronik Sanayi İş Birliği Platformu (ESİP)

ESİP ortak amaçları bulunan tüzel kişiliğe haiz sektör STK larının bir araya gelmesi ile kurulmuş, tüzel kişiliği bulunmayan bir birlikteliktir.

Platforma sadece tüzel kişiliği olan kurumların üyeliği kabul edilir, firmaların veya gerçek kişilerin üyeliği kabul edilmez.

PLATFORMUN YASAL DAYANAĞI:

Bu Platform, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 25nci maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94ncü Maddesi esasları doğrultusunda kurulmuştur.

PLATFORM OLUŞTURAN KURUMLAR:

Platformun Kurucu Tüzel Kişilikleri aşağıda belirtilmiştir.

  • ASO Elektronik Komitesi
  • ISO Elektrik Elektronik Komitesi
  • TESİD YK

AMAÇ:

Elektronik Sanayinde faaliyet yürüten firmaları temsil eden STK’lar ve ilgili kurumlar arasında iş birliği-güç birliği oluşturulması amacıyla, tüm paydaşları buluşturmayı ve süreklilik arz edecek bir iletişim kanalı kurmayı hedefleyen bir sanayi platformu olmaktır.

FAALİYETLER:

  • Platform içerisinde yer alan kurumlarda ortak görüş oluşturmak, politika ve strateji geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak.
  • Platformu oluşturan kurumlara üye firmalar arasında sürdürülebilir bir iletişim kanalı oluşturmak.
  • Platformu oluşturan kurumlara üye firmaların iş hacimlerini artırabilecekleri finansal, teknolojik ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek suretiyle, “Stratejik İşbirlikleri” oluşturabilecekleri etkileşimli bir ekosistemi canlı tutacak faaliyetler hayata geçirmek.

YÖNETİM ŞEKLİ:

Platform, Yönetim Kurulu ve Çalışma Komisyonlarından oluşur.

Platform Yönetim Kurulu, katılımcı sanayi oda ve derneklerin yönetim kurullarınca seçilen, en fazla yedi, Yönetim Kurulu ve ilgili Komite üyelerinden oluşur.

Platform, Mutabakat Tutanağının tüm kurucu tüzel kişiliklerin yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip ilk toplantısını yapar ve bu toplantıda ve daha sonra yapılacak toplantılarında seçilecek Platform komisyonları aracılığıyla faaliyetlerini yürütür.

Platform Yönetim Kurulu her yıl en az 2 defa olmak üzere online veya fiziksel olarak bir araya gelerek toplanır.

Platform komisyonları yönetim kurulu tarafından verilen görevi, verilen süre içerisinde veya süresi boyunca yerine getirmek üzere online veya fiziksel olarak bir araya gelerek toplanabilir.

PLATFORMA ÜYELİK:

Platformun amaç ve faaliyetlerini benimseyen ve elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütleri ve sanayi odalarının ilgili komiteleri platforma katılabilirler. Platformun üyesi tüzel kişiliklerin temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, bu başvuruların kabul veya reddi hususunu değerlendirerek, başvuru sahibi tüzel kişiliğe 1 ay içerisinde cevap verir.

PLATFORMUN SÜRESİ, KAPANMASI VEYA KAPATILMASI:

Platform, başlangıçta belirtilen amacın gerçekleştirilmesi amacı ile yapılacak tüm faaliyetlerin ifasına veya bu faaliyetin gerçekleştirilmesinin imkânsız olduğunun kabulüne müteakip kapatılacaktır, Kapatma süreci herhangi bir üyenin, platformun amacına ulaştığı ve/veya amacın gerçekleştirilmesinin imkânsız olduğu beyanı ile Yönetim Kuruluna çağrı yapması ile başlar, Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile kabulüne müteakip sona erer.

ESİP Linkedin sayfası