TESİD, Elektronik Sanayi İşbirliği Platformu - ESİP üyesidir.

IoT, hasattan önce verimi bilmeye yarıyor

IoT, hasattan önce verimi bilmeye yarıyor

Kenan İstanbullu

TEM-Tüm Elektronik Mühendislik

Dünyada Tarım ve Hayvancılıkta IoT uygulamaları pek çok alanda kullanılmaya başlanmış olup, giderek artan bir ivme kazanarak her geçen gün yeni uygulama alanları ortaya çıkmaktadır. Başlarda IoT, süreçlerden bilgi toplamaya yönelikken Yapay Akıl (AI), Robot ve Otomasyon gibi teknolojilerin gelişimiyle, kararlar makineler tarafından verilebilmekte, süreçlerin otomasyonu ile birleşmekte ve Akıllı Tarım Uygulamaları (Smart Farming) adını almaktadır. 2050 yılı itibariyle sayısı 10 milyara ulaşacak insan nüfusumun beslenebilmesi için de tarımda IoT uygulamalarının artması son derece önemli olacaktır. Ayrıca giderek azalan su kaynakları ve ekilebilir tarım alanlarının etkin kullanımı için de IoT uygulamaları kritik önem kazanmaktadır.

Somut uygulamalar ile konuyu kısaca açıklarsak, örneğin tarımda;

 • Açık ve kapalı tarım alanlarının, toprak yapısı, nem, sıcaklık, ışık düzeyi vb parametrelerinin izlenerek ekime hazırlanması ve ekimi,
 • Ürüne ilişkin gübre, ilaçlama, bakım, gelişim takibi ve hasat zamanı belirlenmesi,
 • Hasatta miktar, verim, kalite belirlenmesi,
 • Tarımsal ürün müstahsilden son tüketiciye ulaşana kadar, müstahsil, komisyoncu-toptancı, perakendeci gibi her geçiş noktasında izlenerek Gıda Güvenliği Zincirinin sağlanması.
 • Tarımsal ürün işlenerek tüketiciye ulaştırılıyorsa, süreçler boyunca ve gereken noktalarda izlenerek Gıda Güvenliği Zincirinin sağlanması.
 • Ortaya çıkan organik atıkların toplanıp geri dönüştürülerek, enerji ve organik gübre üretimi.

Benzer şekilde hayvancılık için de kısaca şu somut örnekler verilebilir,

 • Hayvancılık yapılan alanlarda yine nem, sıcaklık, ışık düzeyi ve hijyen şartlarının izlenmesi, gerekiyorsa istenen düzeye getirilmesi.
 • Yem, su ve sağlık desteklerinin hazırlanması ve optimal düzeyde verilmesi,
 • Hayvana ilişkin verim, gelişim, kızgınlık ve sağlık durumunun izlenmesi ve gerekiyorsa müdahalesi.
 • Gebelik, yavrulama, yavru gelişimi ve yavru kuvezlerinin izlenmesi ve kontrolü.
 • Hayvansal atıkların geri dönüştürülerek enerji ve organik gübre üretimi.
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesinden tüketiciye ulaştırılmasına kadar, izlenerek Gıda Güvenliği Zincirinin sağlanması, tüketici geri bildirimlerinin toplanması.

Yukarıda örnekleri verilen IoT uygulamaları ile ülkeler ve müstahsiller için planlama kolaylaşmakta, tarımsal risklerin azalması sağlanmakta, ürün kalitesi ve miktarı arttırılabilmektedir. Umarız Türkiye’de Tarım ve Hayvancılıkta IoT uygulamaları yakın zamanda yaygınlaşır, bu sayede halkımıza ekonomik, bol ve güvenli gıda sağlanmasına katkı sağlanmış olur.

Tarım ve Hayvancılıkta IoT uygulamalarına kendi firmam TEMTüm Elektronik Mühendislik Şirketinde yapılmış uygulamalardan örnekler ile devam etmek istiyorum.

TEM bünyesinde yapılmış, yaygın kullanılan IoT uygulaması Tarımsal Ürün Toplama Sistemidir. Bu sistemle öncelikle Müstahsil ve Ürün Eksperi elektronik kart ile tanınır, ürün tartılır, fireleri düşülür, kalitesi belirlenir, müstahsil ile anlaşılan şartlarda fiyatlandırılıp, alıcı firmanın işleme kapasitesine uygun kota miktarı kadar satın alınır. Alıma ilişkin bilgiler GSM şebekesi üzerinden Firma merkezine gönderilirken, müstahsil de alıma ilişkin tüm bilgilerin içerildiği bir fiş veya mesaj ile bilgilendirilir. Bu sisteme ilişkin bir örnek, Çay Alım / Toplama Sistemi olup, çay mamulleri üreticisi firmalar tarafından kullanılmaktadır.

Diğer bir tarımsal ürün toplama örneği ise Süt Alım / Toplama sistemidir.

Bu şekilde hem tarımsal ürün miktarı kesin olarak belirlenmekte, müstahsil korunmakta, Alım/Toplama süreçlerinde insandan kaynaklanan hatalar/istismarlar önlenmekte, hem de firmaların öngörülebilir, firesiz, daha düşük maliyetle ürüne erişimleri sağlanmış olmaktadır.

Başka bir örnek ise Arı Kovanı Takip ve Gelişim Kontrol sistemidir.

Bu sistem ile Bal Müstahsiline, arı mamülleri üreticisi firmalara aşağıda görülen faydalar sağlanmakta, ayrıca sektöre ilişkin ulusal düzeyde bilgi toplanabilmektedir.

TEM bünyesinde uygulamaya konmuş veya proje aşamasında olan pek çok IoT projesi daha mevcuttur, ancak sınırlı alan nedeniyle yukarıdaki örneklerle yetinilmiştir.

Herkese, Ülkemizin IoT’de öncü ülkelerden biri olduğunu göreceğimiz günler diliyorum.

Leave a Reply